ΕΠΕΠ | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
-Στόχοι Προγράμματος
-Χρηματοδοτικοί Πίνακες
-Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
-Άξονες Προτεραιότητας

-Κλείσιμο Προγράμματος
 

-Κατάλογος Προμηθευτών
-Σύνδεσμοι
 

-Επικοινωνία

Θεσμικά Όργανα  
-Θεσμικά Όργανα ΕΣΠΑ
-Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ-ΕΠ
-Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΕΠ
-Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών

 
 
Διαχείριση Προγράμματος  
-Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου
-Διαχειριστική Επάρκεια - -Πιστοποίηση Δικαιούχων
-Κατάλογος Δικαιούχων ΕΠ-ΕΠ
-Κριτήρια Επιλογής Πράξεων
-Προσκλήσεις
-Αποφάσεις Ένταξης ΕΠ-ΕΠ
-Εκχωρήσεις προς ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ

 
 
Παρακολούθηση & Αξιολόγηση  
-Συνεδριάσεις Επιτροπής -Παρακολούθησης ΕΠ-ΕΠ
-Ετήσιες Εκθέσεις
-Αξιολόγηση
-Ετήσιες Εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

 
 
Πληροφόρηση & Δημοσιότητα  
-Επικοινωνιακό Σχέδιο
-Οδηγίες
-Εμβλήματα & Λογότυπα
-Δελτία Τύπου
-Φωτογραφίες Έργων
-Υποδείγματα Πινακίδων Δημοσιότητας
-Νέα / Ανακοινώσεις
-Υποδείγματα Αναμνηστικών Πινακίδων

 
 

ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 
- Οδηγίες / Εγκύκλιοι
- Ενέργειες
- Ενέργειες κατά της απάτης
- Κανονιστικό πλαίσιο
- Προσκλήσεις ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020