Θεσμικά Όργανα ΕΣΠΑ

Θεσμικά Όργανα Συντονισμού Διαχείρισης & Ελέγχου

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 58 έως 62 και του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, άρθρα 12 έως 26, για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) ορίζονται η Διαχειριστική Αρχή, η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου και προσδιορίζονται οι Ενδιάμεσοι Φορείς που θα οριστούν για τη διαχείρισή του. Στο κοινό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, εφεξής ΕΣΠΑ, ορίζεται εθνική αρχή συντονισμού για τη διασφάλιση του απαραίτητου συντονισμού της εφαρμογής των ΕΠ και την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ. Η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων, η απαραίτητη διάκριση καθηκόντων και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας αυτών των αρχών και φορέων καθορίζονται με τον Νόμο 3614/2007. Οι αρμοδιότητες διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου ασκούνται μέσω διακριτών υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλίζεται η απαιτούμενη διάκριση καθηκόντων μεταξύ των αρχών αυτών.

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ και οι Διαχειριστικές Αρχές των ΕΠ συνιστούν δίκτυο με στόχο τη στενή συνεργασία, την άμεση ενημέρωση και τη μεταφορά των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται.

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων κάθε αρχής και φορέα στην διαχείριση και τον έλεγχο του ΕΠ γίνεται στην περιγραφή του κοινού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ καθώς και τη σχετική απόφαση έγκρισής του μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θεσμικά Όργανα Παρακολούθησης

Για την επίτευξη της πολιτικής για τη συνοχή και των στρατηγικών στόχων που περιγράφονται στο ΕΣΠΑ, έχει συσταθείΔιυπουργική Επιτροπή Kοινοτικών Προγραμμάτων (Νόμος 3483/2006, άρθρο 20), έργο της οποίας είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων και τη μεγιστοποίηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων.

Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων των Ταμείων και των ΕΠ στο σύνολό τους γίνεται από την Ετήσια Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΕΠ. Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 για κάθε ΕΠ συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης με αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ.