Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ-ΕΠ

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) του ΕΠ με αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ.

Η σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ ορίζεται με τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της εταιρικής σχέσης στη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεμβάσεων σε όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος.

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε τα κάτωθι έγγραφα σχετικά με την ΕπΠα του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας"

ΚΥΑ Συγκρότησης της ΕπΠα του ΕΠ-ΕΠ (ΦΕΚ 499Β/20-3-2008)

ΚΥΑ Τροποποίησης της Συγκρότησης της ΕπΠα του ΕΠ-ΕΠ (ΦΕΚ 2628Β/24-12-2008)

Εσωτερικός Κανονισμός της ΕπΠα του ΕΠ-ΕΠ