Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών (ΕΔΑΜ), που συστάθηκε με την ΚΥΑ 1162/Φ.2/5-5-2008 (ΦΕΚ 947Β/22-5-2008)με αναδιάρθρωση της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Σιδηρόδρομοι-Αεροδρόμια-Αστικές Συγκοινωνίες» 2000-2006, ορίζεται ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του ΕΠ-ΕΠ για τις δράσεις αρμοδιότητας του τέως Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών που περιλαμβάνονται στο ΕΠ-ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 και το άρθρο 59 παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.

Η ΕΔΑ Μεταφορών υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και ασκεί αρμοδιότητες διαχείρισης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" και για τους Άξονες Προτεραιότητας και τις κατηγορίες πράξεων αρμοδιότητας του τέως Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα για τη διαχείριση των εν λόγω δράσεων εκδόθηκε ΚΥΑ (οικ.5755, ΦΕΚ 2320/Β/13-11-2008) σύμφωνα με την οποία η ΕΔΑΜ αναλαμβάνει την αρμοδιότητα για τη διαχείριση πράξεων σιδηροδρομικών και αεροπορικών μεταφορών, καθαρών αστικών συγκοινωνιών και μέσων μαζικής μεταφοράς, ασφάλειας των μεταφορών και πρόληψης κινδύνων καθώς και πράξεων Τεχνικής Υποστήριξης συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 2.000.000.000 €.

Ειδικότερα, η ΕΔΑΜ αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης για τους κάτωθι Άξονες Προτεραιότητας της Ομάδας Αξόνων του ΕΤΠΑ:

Άξονας Προτεραιότητας Β – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π & ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Άξονας Προτεραιότητας Δ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Άξονας Προτεραιότητας Ε – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Άξονας Προτεραιότητας ΣΤ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΠΑ

Επιπλέον, η ΕΔΑΜ αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις των κάτωθι Αξόνων Προτεραιότητας της Ομάδας Αξόνων του Ταμείου Συνοχής:

Άξονας προτεραιότητας Η – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π & ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Άξονας Προτεραιότητας Ι – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ   

Άξονας Προτεραιότητας ΙΑ – ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Άξονας Προτεραιότητας ΙΒ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άξονας Προτεραιότητας ΙΓ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) μονάδες όπως φαίνεται και στο παρακάτω οργανόγραμμα:

Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης

Μονάδα Β: Παρακολούθηση και Διαχείριση Πράξεων

Μονάδα Γ: Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαληθεύσεων

Μονάδα Δ: Οργάνωσης-Υποστήριξης

Περισσότερες πληροφορίες για την ΕΔΑ Μεταφορών μπορείτε να βρείτε στον σχετικό δικτυακό τόπο.

Οι Προσκλήσεις και τα Κριτήρια Ένταξης της ΕΔΑΜ βρίσκονται εδώ.

Οι Αποφάσεις Ένταξης των έργων της ΕΔΑΜ βρίσκονται εδώ.

Οι Προσκλήσεις της ΕΔΑΜ για Διαχειριστική Επάρκεια καθώς και τα σχετικά έντυπα βρίσκονται εδώ.