Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΕΠ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ) που συστάθηκε με την ΚΥΑ ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ765/11-02-08 (ΦΕΚ 641Β/10-4-2008) υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αρμοδιότητά της είναι η Διαχείριση του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» καθώς και η άσκηση καθηκόντων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για πράξεις συγκοινωνιακών υποδομών αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες περιλαμβάνονται σε περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και αφορούν περιφέρειες μεταβατικής στήριξης (άρθρο 5 § 1(α) του Ν.3614/2007). Η ισχύουσα ΚΥΑ  είναι ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/1220/26-3-2012 (ΦΕΚ 926Β/26-3-2012).

Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ αναλαμβάνει τη διαχείριση των αξόνων που περιλαμβάνουν πράξεις οδικών και λιμενικών μεταφορών, καθαρών αστικών μεταφορών, ασφάλειας των μεταφορών και πρόληψης κινδύνων καθώς και πράξεων Τεχνικής Βοήθειας συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 3.176.659.842 €.

Ειδικότερα, η ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ διαχειρίζεται τους κάτωθι Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι ανήκουν στην Ομάδα Αξόνων του ΕΤΠΑ:

Άξονας Προτεραιότητας Α - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Άξονας Προτεραιότητας Γ - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Άξονας Προτεραιότητας Ε – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
 

Άξονας Προτεραιότητας Ζ - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
 

Άξονας Προτεραιότητας Θ - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Επιπλέον, η ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ διαχειρίζεται πράξεις των κάτωθι Αξόνων Προτεραιότητας οι οποίοι ανήκουν στην Ομάδα Αξόνων του Ταμείου Συνοχής:

Άξονας Προτεραιότητας ΙΑ – ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 

Άξονας Προτεραιότητας ΙΒ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 

Άξονας Προτεραιότητας ΣΤ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΠΑ 
 

Άξονας Προτεραιότητας ΙΓ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

Η Ειδική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε πέντε (5) μονάδες, όπως φαίνεται και στο παρακάτω οργανόγραμμα:

Μονάδα Α1: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Προγράμματος/ Διαχείριση Δράσεων Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών

Μονάδα Α2: Προγραμματισκού και Αξιολόγησης Πράξεων

Μονάδα Β: Παρακολούθηση και Διαχείριση Πράξεων

Μονάδα Γ: Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαληθεύσεων

Μονάδα Δ: Οργάνωσης-Υποστήριξης

 organogramma

Περισσότερες Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας, μπορείτε να βρείτε στον Ν.3614/2007 στην ενότητα Θεσμικό Πλαίσιο/Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο