ΕΠΕΠ | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες για τα θεσμικά όργανα Συντονισμού, Διαχείρισης και Ελέγχου που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Οι πληροφορίες αφορούν συνοπτικά τα όργανα οριζόντιου συντονισμού όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, και αναλυτικότερα τα όργανα παρακολούθησης και διαχείρισης του ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας".