Υποδείγματα Πινακίδων Δημοσιότητας

Στην σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε υποδείγματα για τις πληροφοριακές πινακίδες που αναρτώνται στα έργα που εκτελούνται στα πλαίσια του ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητα" καθώς και υπόδειγμα παραδοτέου για συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις:

 

ΝΕΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΡΓΩΝ

Υπόδειγμα Πινακίδας Έργου ΕΠ-ΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου αμιγώς από πόρους ΕΤΠΑ 2007-2013

Υπόδειγμα Πινακίδας Έργου ΕΠ-ΕΠ ‘ΓΕΦΥΡΑ’ από το Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 (ΕΤΠΑ) στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΤΠΑ)

Υπόδειγμα Πινακίδας Έργου ΕΠ-ΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου αμιγώς από πόρους ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007-2013

Υπόδειγμα Πινακίδας Έργου ΕΠ-ΕΠ ‘ΓΕΦΥΡΑ’ ΑΠΟ ΤΟ Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 (ΕΤΠΑ) στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)


ΝΕΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Υπόδειγμα Πινακίδας Υποέργου ΕΠ-ΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου αμιγώς από πόρους ΕΤΠΑ 2007-2013

Υπόδειγμα Πινακίδας Υποέργου ΕΠ-ΕΠ ‘ΓΕΦΥΡΑ’ από το Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 (ΕΤΠΑ) στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΤΠΑ)

Υπόδειγμα Πινακίδας Υποέργου ΕΠ-ΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου αμιγώς από πόρους ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007-2013

Υπόδειγμα Πινακίδας Υποέργου ΕΠ-ΕΠ ‘ΓΕΦΥΡΑ’ από το Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 (ΕΤΠΑ) στο ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)

 

Υπόδειγμα Πινακίδας για έργα Παραχώρησης

 

Υπόδειγμα Παραδοτέου Αναδόχου