Οδηγίες

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία έχει την ευθύνη για την διαμόρφωση και την παρακολούθηση του πλαισίου αρχών δημοσιότητας και πληροφόρησης για το ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με την μονάδα δημοσιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης πράξεων ΕΚΤ, το τμήμα επικοινωνίας της ΜΟΔ, με διαβούλευση με τους Υπεύθυνους Δημοσιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και με στόχο τη διευκόλυνση του έργου των Διαχειριστικών Αρχών όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, συνέταξε ένα σχέδιο επικοινωνιακού οδηγού για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στόχος του οδηγού είναι να προσφέρει το πλαίσιο της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ και μια κοινή εικόνα και ταυτότητα σε όλες τις δράσεις των Ταμείων που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα αναγνωρίσουν καλύτερα το ρόλο που οι  εθνικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζουν στην υλοποίηση ενός  πλήθους ενεργειών που καθορίζουν την καθημερινότητά τους, την ποιότητα της ζωής τους αλλά και τη φυσιογνωμία της περιφέρειας στην οποία ζουν, στο πλαίσιο ενός μεγάλου προγράμματος ανάπτυξης που αποτελεί συνολικά το ΕΣΠΑ και τα επιχειρησιακά του προγράμματα. 

Ο Επικοινωνιακός Οδηγός του ΕΣΠΑ καθώς και οι Τεχνικές Προδιαγραφές βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους: 

Επικοινωνιακός Οδηγός του ΕΣΠΑ 2007-2013

Τεχνικές Προδιαγραφές του Επικοινωνιακού Οδηγού