Λειτουργία ιστοσελίδας ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

    Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Στον σύνδεσμο www.ymeperaa.gr λειτουργεί η ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020.


Comments
(Please login/register to leave a comment)