Επικοινωνιακό Σχέδιο

Σύμφωνα με το Άρθρο 69 του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, «Το κράτος μέλος και η διαχειριστική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραμμα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά στις πράξεις και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και εξασφαλίζουν τη σχετική δημοσιότητα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους με στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδρομής των Ταμείων».

Στον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της 8ης Δεκεμβρίου 2006 που αφορά την θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, προβλέπεται η υποχρέωση των Διαχειριστικών Αρχών «να καταρτίσουν ένα επικοινωνιακό σχέδιο, το οποίο να καθορίζει λεπτομερώς τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που είναι αναγκαία ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα που παρατηρείται στην επικοινωνία και την ενημέρωση».

Σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό 1828/2006 (Άρθρο 3) το επικοινωνιακό σχέδιο υποβάλλεται από την Διαχειριστική Αρχή εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του επιχειρησιακού προγράμματος . Δεδομένου ότι το ΕΠ-ΕΠ εγκρίθηκε στις 31-10-2007 το Επικοινωνιακό Σχέδιο υποβλήθηκε αρχικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29-2-08, και μετά από σχετικές παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επανυποβλήθηκε στις 30-6-2008 και τελικά εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την με αριθμ. πρωτ. 8927/15-9-2008 επιστολή της.

Οι βασικοί στόχοι των δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης είναι:

  • Η ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας στο ευρύ κοινό, και η προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
  • Η διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ταμείων, δηλαδή οι μηχανισμοί χορήγησης των πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων να είναι διαφανείς στους δυνητικούς δικαιούχους.

Το επικοινωνιακό σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" μπορείτε να το βρείτε εδώ.