ΕΠΕΠ | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), βασικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 αποτελούν η επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας, η προώθηση της κοινωνίας της γνώσης και της καινοτομίας, η ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, η βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος και η ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας ως τόπο επενδύσεων εργασίας και διαβίωσης. Στην  τελευταία προτεραιότητα, περιλαμβάνεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας, που υλοποιείται σε μεγάλο βαθμό από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» (ΕΠΕΠ).

Με το πρόγραμμα αυτό, εκτός από την άμεση εξυπηρέτηση της προτεραιότητας για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας, εξυπηρετούνται έμμεσα και οι προτεραιότητες για τη βελτίωση της οικονομίας και της προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής μέσω της ανάπτυξης των φυσικών υποδομών των δικτύων μεταφορών και την συνακόλουθη ενίσχυση της προσπελασιμότητας. Επίσης εξυπηρετείται έμμεσα και η προτεραιότητα της βελτίωσης του θεσμικού περιβάλλοντος με παρεμβάσεις θεσμικού χαρακτήρα για τον τομέα των μεταφορών.

Επιπλέον, σε συνδυασμό με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας του ΕΣΠΑ, το τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας», εξυπηρετεί και την περιφερειακή διάσταση των στρατηγικών προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ με την ολοκλήρωση των βασικών υποδομών μεταφορών και περιβάλλοντος που προάγουν την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη αντίστοιχα σε τοπικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το Άρθρο 69 του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) Υπ’ Αριθ. 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, «Το κράτος μέλος και η διαχειριστική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραμμα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά στις πράξεις και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και εξασφαλίζουν τη σχετική δημοσιότητα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους με στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδρομής των Ταμείων».

Η Διαχειριστική Αρχή έχει την ευθύνη της δημοσιότητας και δημοσιοποίησης των δράσεων παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Aνάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθώς επίσης και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας» έχει δρομολογήσει τις πρώτες ενέργειες δημοσιότητας του Προγράμματος οι οποίες προβλέπεται και να αναπτυχθούν σε εύρος κατά την διάρκεια υλοποίησής του.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ προκήρυξε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου του Έργου "Δημοσιότητα - Πληροφρόρηση - Προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" για την περίοδο 2014-2015. Η προκήρυξη είναι ΕΔΩ.