Συνεδριάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ-ΕΠ

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να βρείτε τους Φακέλους των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕπΠα) του ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας", οι οποίοι περιλαβάνουν τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής και τις Αποφάσεις που ελήφθησαν.

Φάκελος 1ης ΕπΠα (2 Απριλίου 2008)

Συμπεράσματα 1ης ΕπΠα

Φάκελος 2ης ΕπΠα (19 Μαΐου 2009)

Συμπεράσματα 2ης ΕπΠα

Φάκελος 3ης ΕπΠα (29 Ιουνίου 2010)

Συμπεράσματα 3ης ΕπΠα

Φάκελος 4ης ΕπΠα (13 Νοεμβρίου 2012)

Συμπεράσματα 5ης ΕπΠα (26 Σεπτεμβρίου 2013)