Ετήσιες Εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Στην ΚΥΑ Έγκρισης της Στρατηγική Περιβαλλοντικής Μελέτης του ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας", αλλά και στα πλαίσια της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης προβλέπεται σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της σύνταξης ετήσιων εκθέσεων, καθώς και δια μιας συγκριτικής έκθεσης, στο στάδιο υλοποίησης που επιτρέπει τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, εάν τέτοιες αποδειχθούν απαραίτητες.

Το περιεχόμενο των εκθέσεων αυτών θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

α) Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την καταγραφή των δεικτών που συνδέονται με τις δράσεις του προγράμματος και αντιπροσωπεύουν ενδεχόμενες περιβαλλοντικές μεταβολές. Οι εκθέσεις αυτές θα υποβάλλονται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), καθώς και στην αρμόδια ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που θα συντονίζει και θα παρακολουθεί το σύνολο των περιβαλλοντικών έργων ενώ παράλληλα θα τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. Η πρώτη ετήσια έκθεση η οποία αφορά στα έτη 2008 και 2007 έχει συνταχθεί και έχει υποβληθεί στους αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση.

β) Η συγκριτική έκθεση παρακολούθησης θα εκπονηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2011 παράλληλα με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος. Σκοπός της συγκριτικής έκθεσης είναι η αποτίμηση των περιβαλλοντικών μεταβολών που οφείλονται στο υλοποιηθέν τμήμα του προγράμματος, η σύγκριση με τις εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον, καθώς και η διαπίστωση της αναγκαιότητας ή μη ανάληψης διορθωτικών ενεργειών. Για το σκοπό αυτό, το εύρος των δεικτών που εξετάζονται στη συγκριτική έκθεση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον αντίστοιχο με αυτό των ετησίων εκθέσεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης είτε σημαντικών αποκλίσεων από τις εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ είτε νέων υποχρεώσεων από το τότε ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, προτείνονται κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα. Τέλος, στο πλαίσιο της έκθεσης δύναται να προταθεί από την Αρχή Σχεδιασμού, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, η εκπόνηση νέας συγκριτικής έκθεσης σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.

Έκθεση ΣΜΠΕ 2007-2008

Έκθεση ΣΜΠΕ 2009

Έκθεση ΣΜΠΕ 2010

Συγκριτική Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 2010

Έκθεση ΣΜΠΕ 2011

Έκθεση ΣΜΠΕ 2012