Ετήσιες Εκθέσεις

Από το έτος 2008 έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, η Διαχειριστική Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή Ετήσια Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες προκειμένου να παρέχεται σαφής εικόνα για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος, ενώ η Τελική Έκθεση του ΕΠ θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2017.

Το Παράρτημα XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 εξειδικεύει το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης και ιδιαίτερα τις αναφορές του άρθρου 67 (2) του Καν 1083/2006 για το περιεχόμενο της έκθεσης, με την λεπτομερή παράθεση των απαιτούμενων πινάκων και πληροφοριών που θα πρέπει να υπάρχουν σε αυτή.

Σύμφωνα με τον Ν.3614/2007 "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013", Άρθρο 3, παρ. θ, η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) συντάσσει και μετά την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης υποβάλλει στην Επιτροπή τις Ετήσιες (και τελικές) Εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Το πλαίσιο υποχρεώσεων και απαιτούμενων πληροφοριών για την υποβολή της ετήσιας και τελικής έκθεσης υλοποίησης καθορίζεται με σαφήνεια στο άρθρο 67 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006

Η Ετήσια Έκθεση υλοποίησης αποτελεί εξαιρετικής σημασίας κείμενο στην διαχείριση των Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Αποτελεί δε βασική πηγή πληροφόρησης παρέχοντας τη βάση για την ανταλλαγή απόψεων ΔΑ και Επιτροπής κατά την ετήσια συνάντηση και σε πιθανή αναθεώρηση των Προγραμμάτων. Η ΔΑ κάθε Επιχειρησιακού Προγραμματος  θα πρέπει να υποβάλει ετήσια έκθεση για πρώτη φορά το 2008 και στη συνέχεια για κάθε χρόνο σε διάστημα 6 μηνών μετά την ολοκλήρωση του ημερολογιακού έτους εφαρμογής, δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου έκαστου έτους. Η Τελική Έκθεση συμπεριλαμβάνοντας και την αναφορά για το έτος 2015 θα πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου 2017.

Στο περιεχόμενο της έκθεσης (σύμφωνα με το παράρτημα ΧVΙΙΙ του Εφαρμοστικού Κανονισμού) πρέπει να υπάρχει επισκόπηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος σε φυσικούς και οικονομικούς όρους, τόσο για το σύνολο του Προγράμματος όσο και ανά άξονα προτεραιότητας. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι αναλυτικές πληροφορίες για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τα βήματα που γίνονται για την διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας εφαρμογής του Προγράμματος.

Κατά το έτος 2007 δεν υπήρξε υλοποίηση, διότι τα ΕΠ εγκρίθηκαν προς το τέλος του  εν λόγω έτους και με βάση τον Γενικό Κανονισμό και τις Διατάξεις Εφαρμογής έπρεπε να συγκληθούν οι Επιτροπές Παρακολούθησης για να εγκριθούν τα κριτήρια αξιολόγησης των προς ένταξη πράξεων και στη συνέχεια να προσκληθούν οι ενδιαφερόμενοι. Παρόλα αυτά η πρώτη Ετήσια Έκθεση του ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" υποβλήθηκε για το έτος 2007.

Ετήσια Έκθεση Έτους 2007

Ετήσια Έκθεση Έτους 2008

Ετήσια Έκθεση Έτους 2009

Ετήσια Έκθεση Έτους 2010

Ετήσια Έκθεση Έτους 2011

Ετήσια Έκθεση Έτους 2012 (εγκεκριμένη από την Επ-Πα)

Ετήσια Έκθεση Έτους 2013 (εγκεκριμένη από την Επ-Πα)

Ετήσια Έκθεση Έτους 2014 (εγκεκριμένη από την Επ-Πα)