ΕΠΕΠ | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) του ΕΠ με αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ.

Ένα επιπλέον εργαλείο παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η Ετήσια Έκθεση του Ε.Π., η οποία από το έτος 2008 έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, υποβάλλει η Διαχειριστική Αρχή στην Επιτροπή. Η Ετήσια Έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες προκειμένου να παρέχεται σαφής εικόνα για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

Επίσης, στην ΚΥΑ Έγκρισης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας", αλλά και στα πλαίσια της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης προβλέπεται σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της σύνταξης ετήσιων εκθέσεων.

Τέλος, όπως προβλέπεται και από το κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της συνέπειας της ενίσχυσης από τα Ταμεία, καθώς επίσης και η στρατηγική και η εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όσον αφορά στα συγκεκριμένα διαρθρωτικά προβλήματα των Κρατών Μελών και των ενδιαφερόμενων περιφερειών πραγματοποιούνται αξιολογήσεις τόσο πριν και μετά όσο και κατά τη διάρκεια της Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος.