Χρηματοδοτικοί Πίνακες

Η ετήσια κατανομή της Κοινοτικής Συνδρομής του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής καθώς και το Χρηματοδοτικό Σχήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" ανά Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στους ακόλουθους συνημμένους πίνακες:

Ετήσια Κατανομή ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής
Χρηματοδοτικό Σχήμα του ΕΠ-ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας

Χρηματοδοτικός Πίνακας 1ης Αναθεώρησης