Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο

επιστροφή στο Θεσμικό Πλαίσιο »

ΝΟΜΟΙ

Ν.3614/2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007–2013

Ν.3614/2007 Κωδικοποιημένη Έκδοση

Ν.3840/2010 Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΚΥΑ Σύστασης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ(2008)

Τροποποίηση ΚΥΑ Σύστασης ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ (2012)

ΚΥΑ Σύστασης της ΕΔΑ Μεταφορών

ΚΥΑ Eκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" στην Ειδική Υπηρεσία "ΕΔΑ Μεταφορών"

ΚΥΑ Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του ΠΕΠ "Μακεδονία − Θράκη" του ΕΣΠΑ στην ΕΥΔ του ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" και ΚΥΑ Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του ΠΕΠ "Αττική" του ΕΣΠΑ στην ΕΥΔτου ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" (5/3/2009)

ΝΕΑ ΚΥΑ Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του ΠΕΠ "Μακεδονία − Θράκη" του ΕΣΠΑ στην ΕΥΔ του ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" και ΝΕΑ ΚΥΑ Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του ΠΕΠ "Αττική" του ΕΣΠΑ στην ΕΥΔτου ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" (13/7/2010)

Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1258/ΕΥΣ281/11-1-2008 "Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατική περίοδος)"

Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 υπουργικής απόφασης Συστήματος Διαχείρισης 43804/ΕΥΘΥ 2041/7-9-2009

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 28020/ΕΥΘΥ1212/30-6-2010

 

ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Εγκύκλιος για την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 14225/ΕΥΣΣΑΑΠ 712/27-3-2008

Εγκύκλιος Ε.2 Παρέχονται οδηγίες α) για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3614/07 (περί ΕΣΠΑ) που αφορούν τις συμβάσεις μελετών και έργων και β) την δημοσιοποίηση προκηρύξεων που δεν υπόκεινται στις Οδηγίες 2004/17 και 2004/18 περί δημοσίων συμβάσεων.

Έγκριση των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ (Στόχου 1 και 2) 10856/ΕΥΘΥ 375/26-2-2009

Διαδικασία συντονισμού με αρμόδιους φορείς πολιτικής 37523/ΕΥΘΥ 1763/23-7-2009

Επικαιροποίηση του ΣΔΕ των ΕΠ του ΕΣΠΑ σχετικά με τα έργα που παράγουν έσοδα 39260/ΕΥΘΥ 1870/5-8-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΝΕΟ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - Yπουργική απόφαση καθορισμού των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικα σίας υποβολής και έγκρισής τους (ΦΕΚ 1856 Β/26-11-2010)

ΠΔ 4/2002 Εκτέλεση έργων τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων

Εγκύκλιος 60630/ΕΥΣ5671/16-9-2003 "Εξειδίκευση της εφαρμογής του Π.Δ. 4/2002 "Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων"

Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις «δημόσιες συμβάσεις»

Έγγραφο της Αρχής Πληρωμής με θέμα "Εφαρμογή της Ερμηνευτικής Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων" (αρ. πρωτ. 55715 Α.Πλ. 9537/17-12-2007)