Θεσμικό Πλαίσιο

eu greeceΣτις σελίδες αυτές μπορείτε να βρείτε έγγραφα τα οποία συνδέονται με την υλοποίηση του ΕΣΠΑ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας", καθώς και με την υλοποίηση των δημοσίων έργων.

Τα έγγραφα που είναι καταχωρημένα σε αυτές τις σελίδες, διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: το Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο και το Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο.

Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο:

Εδώ μπορείτε να βρείτε τους Νόμους, Υπουργικές Απόφάσεις και τις Εγκυκλίους που έχει εκδώσει το ελληνικό κράτος σχετικά με την υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση του ΕΣΠΑ. Επίσης μπορείτε να βρείτε τα απαραίτητα κείμενα της Εθνικής Νομοθεσίας που αφορούν σην διενέργεια διαγωνισμών και στην ανάθεση έργων.

Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο:

Εδώ μπορείτε να βρείτε κανονισμούς και λοιπά έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ΕΣΠΑ και τα Χρηματοδοτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής).