Σχετικά με το Πρόγραμμα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013"  (ΕΠ-ΕΠ) υλοποιεί την αναπτυξιακή στρατηγική του τομέα Μεταφορών για την περίοδο 2007 - 2013 και αποτελεί τον ενιαίο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της χώρας στον τομέα των μεταφορών για την περίοδο αυτή. Το Πρόγραμμα συντίθεται από τα επιμέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ως εκ τούτου, περιλαμβάνει παρεμβάσεις και δράσεις που αφορούν σε όλα τα μεταφορικά υποσυστήματα του τομέα, δηλαδή τις οδικές, τις σιδηροδρομικές, τις θαλάσσιες και τις αεροπορικές μεταφορές.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι στρατηγικοί στόχοι βάσει των οποίων υλοποιείται το ΕΠ-ΕΠ είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της προσπελασιμότητας των περιοχών της χώρας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του συστήματος μεταφορών.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" ανέρχεται στο ποσό των 4,9 δισ. € από τα οποία 1,9 δισ. € προέρχεται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 2,2 δισ. € από πόρους του Ταμείου Συνοχής, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή θα ανέλθει σε 0,76 δισ. €.