Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" υποβλήθηκε σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ), η οποία έχει θεσμοθετηθεί με την ΚΥΑ 107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5-9-2006) στο πλαίσιο της εναρμόνισης της Οδηγίας 2001/42/ΕΕ.  Στόχος της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ είναι η προώθηση της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης με την υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων (Άρθρο 1).
Σκοπός της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) είναι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας», το οποίο αποτελεί την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας όσον αφορά στις μεταφορές, για την περίοδο 2007-2013.

Το πλήρες κείμενο της Στρατηγικής Μελέτης Στρατηγικών Επιπτώσεων μπορείτε να το βρείτε εδώ και την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του ΕΠ-ΕΠ εδώ.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τη Μη Τεχνική Περίληψη της ΣΜΠΕ για τις Αιτήσεις Επιβεβαίωσης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης - ΑΕΧΕ (Μεγάλα Έργα).

Εδώ μπορείτε να βρείτε την Απόφαση της ΕΥΠΕ με αρ. πρωτ.170624/7-11-2013 σχετικά με τον Περιβαλλοντικό Προέλεγχο της Αναθεώρησης του ΕΠ-ΕΠ.