Στόχοι Προγράμματος

 

Η αναπτυξιακή στρατηγική του τομέα Μεταφορών, υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» με βάση δύο κύριους στρατηγικούς στόχους:

  1. Τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της προσπελασιμότητας των περιοχών της χώρας με την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών κατά προτεραιότητα, καθώς και με  την ανάπτυξη των μεταφορικών υποδομών σε Εθνικό / Περιφερειακό επίπεδο (οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, αεροπορικών και αστικών μεταφορικών υποδομών), με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία του συστήματος μεταφορών.
  2. Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του συστήματος μεταφορών, με τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μετακίνησης, με έμφαση στη μείωση του χρόνου και του κόστους μετακινήσεων, με τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών και με την αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης και της συνολικής προστιθέμενης αξίας του συστήματος.

Επιπρόσθετα, τίθενται δύο παράλληλοι στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος:

α) η ανάπτυξη των μεταφορικών υποδομών μέσω περιβαλλοντικά βιώσιμων παρεμβάσεων και 
β) η υλοποίηση ειδικών παρεμβάσεων στις μεταφορικές υποδομές με στόχο την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της λειτουργίας τους στο περιβάλλον.

Η υλοποίηση του πρώτου στόχου επιτυγχάνει την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον τομέα των μεταφορών, που είναι σε συνάφεια με την Ευρωπαϊκή πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβόνας και των προτεραιοτήτων του Γκέτεμποργκ. Με βάση το στόχο αυτό, η επίτευξη των κύριων στρατηγικών στόχων του Προγράμματος θα πρέπει να πραγματοποιείται με παρεμβάσεις που έχουν συμπεριλάβει μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος τόσο κατά την κατασκευή των έργων, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας τους με κατάλληλη μέριμνα προς το περιβάλλον (π.χ. τα πορίσματα της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τους ειδικούς Περιβαλλοντικούς Όρους κλπ.).

Η υλοποίηση του δεύτερου παράλληλου στόχου περιλαμβάνει την κατά το δυνατό μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών (ρύπανση, θόρυβος), την προώθηση μέσων μαζικής μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον (Μετρό, Προαστιακός Σιδηρόδρομος, Ηλεκτροκίνηση ΣΓΥΤ, οικολογικά λεωφορεία), τη προώθηση έργων παρακάμψεων των κύριων αστικών κέντρων και τον περιορισμό της συμφόρησης και της ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία, την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στους λιμένες και την πρόληψη και αντιμετώπιση θαλάσσιων περιβαλλοντικών ατυχημάτων.
Με βάση τους παραπάνω στρατηγικούς στόχους καθορίζονται οι γενικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», με τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται οι αναπτυξιακές ανάγκες του Τομέα Μεταφορών. Για τον καθορισμό τους λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι του ΕΣΠΑ 2007-2013, το ΕΠΜ και οι Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση της ΕΕ, οι στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), η πολιτική Συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013 και οι σχετικές Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισσαβόνας, καθώς και οι στρατηγικές προτεραιότητες για τη προστασία του περιβάλλοντος του Γκέτεμποργκ.

Επίσης, λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του τομέα των μεταφορών, η αποτίμηση των μέχρι σήμερα πολιτικών και παρεμβάσεων, καθώς και τα πορίσματα της εκ των Προτέρων Αξιολόγησης και της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος.

[/text]