Κλείσιμο Προγράμματος

Σύμφωνα με το Άρθρο 62, Παράγραφος 1, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (11.07.2006), η δήλωση κλεισίματος συντάσσεται από την ελεγκτική αρχή και υποβάλλεται στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2017.

Το κλείσιμο των προγραμμάτων αφορά την οικονομική τακτοποίηση εκκρεμών δημοσιονομικών δεσμεύσεων της Ένωσης, μέσω καταβολής του τελικού υπολοίπου στην αρμόδια αρχή κάθε προγράμματος ή ανάκτησης ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων από την Επιτροπή στο κράτος μέλος και/ή αποδέσμευση κάθε τελικού υπολοίπου. Αφορά επίσης την περίοδο μέχρι την οποία όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Επιτροπής και των κρατών μελών παραμένουν σε ισχύ όσον αφορά την παροχή συνδρομής σε ενέργειες. Το κλείσιμο των προγραμμάτων δεν προδικάζει το δικαίωμα της Επιτροπής για επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων.

Στα πλαίσια του Κανονισμού, έχει εκδοθεί η Απόφαση της Επιτροπής C(2015) 2771 (30.4.2015), που αφορά στην τροποποίηση της απόφασης C(2013) 1573 για την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το κλείσιμο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εγκρίθηκαν για παροχή συνδρομής από τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (2007-2013).

Για την κατάρτιση των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών ελήφθη υπόψη η εμπειρία που αποκτήθηκε από το κλείσιμο προγραμμάτων που συγχρηματοδοτήθηκαν κατά την περίοδο 2000-2006.

Μπορείτε να βρείτε τις κατευθυντήριες γραμμές εδώ.

 

Στην ενότητα αυτή, έχει αναρτηθεί η Τελική έκθεση υλοποίησης του ΕΠ-ΕΠ 2007-2013 

 

Στον παρακάτω πίνακα έχουν καταχωρηθεί οι αποφάσεις ολοκλήρωσης των έργων του ΕΠ-ΕΠ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Κωδικός ΟΠΣ

Τίτλος

Δικαιούχος

Συγχρηματοδοτούμενη 
Δημόσια Δαπάνη

Ημερομηνία

Συνημμένα

482187 Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη – Ν. Μουδανιά – Ποτίδαια: Βελτίωση διαπλάτυνσης τμήματος Ν. Μουδανιά – Ποτίδαια – Φάση Α ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 5.557.369,64 € 30/01/2017  Απόφαση
296006 Μελέτη βελτίωσης και συμπλήρωσης παράπλευρου δικτύου αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών 1.096.647,16 € 08/02/2017  Απόφαση
346970 Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εγνατίας Οδός Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 43.000,00 € 30/01/2017  Απόφαση
348101 Τεχνική υποστήριξη της Εγνατία Οδός Α.Ε. στην εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 35.400,00 € 30/01/2017  Απόφαση
491766 Κάθετος Άξονας 50 Εγνατίας Οδού Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη, Τμήμα: Φλώρινα – Νίκη (50.3) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 49.766.681,34 € 17/02/2017  Απόφαση
376905 Επικαιροποίηση οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας  για την κατασκευή του τμήματος αυτοκινητοδρόμου  ΠΑΘΕ «Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες» ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών 18.204,00 € 08/02/2017  Απόφαση
358500 Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ για την κάλυψη ειδικών διαχειριστικών απαιτήσεων των έργων του ΕΠ-ΕΠ ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών 59.998,51 € 08/02/2017  Απόφαση
525873 Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή, τμήμα: Κορομηλιά – Κρυσταλλοπηγή (45.4.5) – Φάση Α’ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 70.378.176,36 € 17/02/2017  Απόφαση