ΕΠ-ΣΑΑΣ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες" (ΕΠ-ΣΑΑΣ) ήταν ένα από τα 11 τομεακά και 13 περιφερειακά προγράμματα του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ' ΚΠΣ) και έχει πλέον ολοκληρωθεί. Εστίαζε σε πέντε κατηγορίες παρεμβάσεων, οι οποίες αφορούσαν στις σιδηροδρομικές μεταφορές, στις αστικές συγκοινωνίες, στις αεροπορικές μεταφορές, στα εμπορευματικά κέντρα και στην οδική ασφάλεια. 

Το ΕΠ ΣΑΑΣ, αναθεωρημένου συνολικού κόστους 2.410 εκ. ευρώ για την περίοδο 2000-2008, χρηματοδοτήθηκε κατά 53% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η κατανομή στις επιμέρους παρεμβάσεις ήταν ως εξής:

 • σιδηροδρομικά έργα 1.500 εκ. ευρώ (62%)
 • αεροδρόμια 207 εκ. ευρώ (9%)
 • αστικές συγκοινωνίες και οδική ασφάλεια 680 εκ. ευρώ (28%)
 • τεχνική υποστήριξη 22 εκ. ευρώ (1%).

Συμπληρωματικά των ανωτέρω δράσεων του ΕΠ ΣΑΑΣ, το Ταμείο Συνοχής συγχρηματοδοτούσε, κατά 50%, 8 σιδηροδρομικά έργα του άξονα Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης, που εντάσσονται στα διευρωπαϊκά δίκτυα (TEN-T), συνολικού προϋπολογισμού 1.310 εκ. ευρώ. 

Οι κύριοι στόχοι του ΕΠ-ΣΑΑΣ ήταν οι εξής: 

 • Η επέκταση και ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών μεταφορών στην Ελλάδα
 • Η ανάπτυξη των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας για την εξυπηρέτηση της μεταφορικής ζήτησης
 • Η ανάπτυξη των εσωτερικών διασυνδέσεων της χώρας με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και την οικονομική συνοχή
 • Η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στις μεταφορές
 • Η μείωση των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον και η εξοικονόμηση ενέργειας
 • Η ανάδειξη της ταυτότητας των μεγάλων αστικών κέντρων και η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των αστικών και προαστιακών μέσων μαζικής μεταφοράς
 • Η ενοποίηση των διάφορων μεταφορικών μέσων σε δίκτυα μεταφορών

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τα κυριότερα έγγραφα που αφορούν το ΕΠ-ΣΑΑΣ.

Χρηματοδοτικό σχέδιο ΕΠ-ΣΑΑΣ

Αποφάσεις έγκρισης / παράτασης ΕΠ-ΣΑΑΣ

Παρουσίαση προγράμματος

Προσκλήσεις ΕΠ-ΣΑΑΣ

Αξιολόγηση

Τελική έκθεση ΕΠ-ΣΑΑΣ