ΕΠΕΠ | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013» (Ε.Π.-Ε.Π.) υλοποιεί την αναπτυξιακή στρατηγική του τομέα Μεταφορών για την περίοδο 2007 - 2013 και αποτελεί τον ενιαίο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της χώρας στον τομέα των μεταφορών για την περίοδο αυτή. Το Πρόγραμμα συντίθεται από τα επιμέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών και ως εκ τούτου, περιλαμβάνει παρεμβάσεις και δράσεις που αφορούν σε όλα τα μεταφορικά υποσυστήματα του τομέα, δηλαδή τις οδικές, τις σιδηροδρομικές, τις θαλάσσιες και τις αεροπορικές μεταφορές. Η αναπτυξιακή στρατηγική του τομέα Μεταφορών, υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» με βάση δύο κύριους στρατηγικούς στόχους:

1. Τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της προσπελασιμότητας των περιοχών της χώρας με την ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών κατά προτεραιότητα, καθώς και με την ανάπτυξη των μεταφορικών υποδομών σε Εθνικό / Περιφερειακό επίπεδο (οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, αεροπορικών και αστικών μεταφορικών υποδομών), με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία του συστήματος μεταφορών.

2. Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του συστήματος μεταφορών, με τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μετακίνησης, με έμφαση στη μείωση του χρόνου και του κόστους μετακινήσεων, με τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών και με την αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης και της συνολικής προστιθέμενης αξίας του συστήματος.

Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την C(2007) 5436 / 31-10-2007 Απόφαση Έγκρισης της Επιτροπής.

Στις 7/10/2011 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 1η Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας", με την E(2011)6985/7-10-2011 Απόφαση Έγκρισης. Το πλήρες κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Στις 16/12/2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 2η Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας", με την C(2013) 9498 final/16-12-2013 Απόφαση Έγκρισης. Την εγκριτική απόφαση, το πλήρες κείμενο του αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" καθώς και τα παραρτήματά του μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Στις 21/12/2015 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 3η Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας", με την C(2015) 9770 final/21-12-2015 Απόφαση Έγκρισης. Την εγκριτική απόφαση, το πλήρες κείμενο του αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" καθώς και τα παραρτήματά του μπορείτε να τα βρείτε εδώ