ΕΠΕΠ | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το σχεδιασμό της στρατηγικής και των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, οι οποίες αναλυτικά παρατίθενται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ μαζί με το κανονιστικό πλαίσιο καθώς και τις ενέργειες του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και των αρμόδιων Διαχειριστικών Αρχών (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και ΕΔΑ Μεταφορών) όσον αφορά στη διαμόρφωση της Στρατηγικής για τον Τομέα των Μεταφορών.