Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) είναι ένα σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, διαρθρωμένων με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, οι οποίες αναπτύσσουν επί μέρους δραστηριότητες με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων (οικονομία αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα). Οι βασικοί κανόνες διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ προσδιορίζονται με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Η Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) εξειδικεύεται με το Εγχειρίδιο διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης.

Θεσμικό πλαίσιο

 • Έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των δεκατριών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» (απόφαση με αρ. 12425 /22.12.08 της ΕΕ.
 • Η έγκριση του Συστήματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την καταβολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ενδιάμεσων πληρωμών.

Κοινό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Περιλαμβάνει ένα σύνολο στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που απαιτούνται από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς, όπως τους ορισμούς για:

 • την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ
 • τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του ΕΠ
 • την Αρχή Πιστοποίησης
 • την Αρχή Ελέγχου

Επίσης περιλαμβάνει:

 • ανάλυση των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι ανωτέρω φορείς
 • παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει τις διαδικασίες
 • την αναγκαία τεκμηρίωση των παραπάνω στοιχείων (κανονιστικές αποφάσεις, εγχειρίδια, έντυπα και λίστες ελέγχου κλπ)

Βασικές αρχές του ΣΔΕ

Η λειτουργία ενός επιτελικού συστήματος καθοδήγησης και συντονισμού των αρχών διαχείρισης και παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του, που περιλαμβάνει:

 • Τη συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής.
 • Τον ορισμό της Εθνικής Αρχής Συντονισμού /Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης στο Υπουργείο Οικονομίας, ως υπεύθυνης αρχής για το σχεδιασμό του κοινού ΣΔΕ και την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του.
 • Το σχεδιασμό ενός ενιαίου συστήματος ορισμού Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και παρακολούθησής τους.
 • Τη διαχείριση του κοινού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος από την Εθνική Αρχή Συντονισμού /Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ

Για τη λειτουργία του κοινού Συστήματος ΣΔΕ με ενιαίο τρόπο, έχουν εκδοθεί:

 • Μια ενιαία Υπουργική Απόφαση που αφορά όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Στόχου 1 και 2, με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης.
 • Τα Εγχειρίδια Διαδικασιών και τα έντυπα που χρησιμοποιούν οι επί μέρους αρχές που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης και πιστοποίησης και τα οποία καθοδηγούν και υποστηρίζουν το έργο τους.
 • Ο Οδηγός του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου που αφορά όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, με τον οποίο παρέχονται αναλυτικότερες οδηγίες και κατευθύνσεις για την υποστήριξη του έργου των αρχών διαχείρισης.

Υποστήριξη της Λειτουργίας του Κοινού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
Λειτουργία ηλεκτρονικού γραφείου υποστήριξης (helpdesk) στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης /Εθνική Αρχή Συντονισμού /Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, στην ιστοσελίδα http://www.espa.gr στο πεδίο «Πώς υλοποιείται»
Στόχοι της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης είναι η:

 • Διασφάλιση ορθής και ομοιογενούς εφαρμογής του ΣΔΕ
 • Συνεχής υποστήριξη της εφαρμογής του
 • Παροχή υποστήριξης επί νομικών θεμάτων

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε την Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ), τηνΈγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Τροποποίησή της ΥΠΑΣΥΔ 9/2009 και την Τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ 7/2010.

Περισσότερες Πληροφορίες για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως τον Οδηγό του ΣΔΕ, εγχειρίδια, πρότυπα έντυπα και λίστες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ κάνοντας κλικ εδώ.