Κριτήρια Επιλογής Πράξεων

Σύμφωνα με το άρθρο 65, πρώτο εδάφιο, περίπτωση α΄) του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999», η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια για την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων.

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 5 του Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», η ένταξη των πράξεων λαμβάνει χώρα σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση η Διαχειριστική Αρχή διενεργεί άμεσα έλεγχο πληρότητας της υποβαλλόμενης πρότασης ενώ κατά τη δεύτερη φάση γίνεται η αξιολόγησή της επί τη βάσει εγκεκριμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά ομαδοποιούνται σε δύο ενότητες  στα Κριτήρια πληρότητας στοιχείων πρότασης και στα Κριτήρια αξιολόγησης πράξεων.

Ειδικότερα:
Η εξέταση των Κριτηρίων πληρότητας στοιχείων πρότασης έχει στόχο να διασφαλίσει τόσο τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου η πρόταση να συμμετέχει στην αξιολόγηση, όσο και τη δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων εκ μέρους του δικαιούχου πριν την έναρξη της αξιολόγησης.

Η εξέταση των Κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων έχει στόχο να διασφαλίσει τα κάτωθι: 
(α) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης, 
(β) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων, 
(γ) σκοπιμότητα πράξης και 
(δ) ωριμότητα πράξης.

Tα εγκεκριμένα κριτήρια για πράξεις προς συγχρηματοδότηση από το ΕΠ-ΕΠ εξετάζονται βάσει των εξής λιστών:

  • Λ1 «Λίστα εξέτασης πληρότητας των στοιχείων της πρότασης»
  • Λ2 «Φύλλο Αξιολόγησης Πράξεων»

Τα κριτήρια Λ2 συνοδεύονται από τον Πίνακα Α2 «Πληρότητα Περιγραφής της Πρότασης» και τον Πίνακα Α4«Συμβατότητα της Περιόδου Υλοποίησης της Πράξης με την Περίοδο Επιλεξιμότητας του Προγράμματος». Αμφότεροι αφορούν σε συνεχιζόμενα έργα στο ΕΣΠΑ από το Γ΄ ΚΠΣ. Ακόμα, στα κριτήρια Λ2 περιέχονται οι Πίνακες Δ1 και Δ2 που αφορούν στις Απαραίτητες Αρχικές, Τεχνικές και Υποστηρικτικές Μελέτες για όποιες κατηγορίες έργων απαιτούνται και τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις για την υλοποίηση των έργων.

Λόγω τροποποιήσεων των κριτηρίων ένταξης, που επισυνάπτονται στις Προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ και την ΕΔΑ Μεταφορών, παρακαλούμε να συμβουλεύεστε τα κάτωθι αρχεία, τα οποία  περιλαμβάνουν τα κριτήρια όπως έχουν μέχρι σήμερα εγκριθεί μετά από τροποποιήσεις είτε από την 2η Επιτροπή Παρακολούθησης ή τις σχετικές γραπτές διαδικασίες:

Κριτήρια Πληρότητας (Λ1) (Γενικά)

Κριτήρια Πληρότητας (Λ1) Έργα Αεροδρομίων

Κριτήρια Πληρότητας (Λ1) Προμήθειες

Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης (Λ2) για έργα Συγκοινωνιακά, Μετρό, Λιμενικά

Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης (Λ2) για Προμήθειες

Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης (Λ2) για έργα Αεροδρομίων

Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης (Λ2) για Κτιριακά Έργα

Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης (Λ2) για Σιδηροδρομικά Έργα

Πίνακας Α2

Πίνακας Α4

Πίνακας Δ1 Συγκοινωνιακά

Πίνακας Δ1 Μετρό

Πίνακας Δ1 Λιμενικά

Πίνακας Δ1 Αεροδρόμια

Πίνακας Δ1 Κτιριακά

Πίνακας Δ1 Προμήθειες

Πίνακας Δ2