Διαχειριστική Επάρκεια - Πιστοποίηση Δικαιούχων

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και με στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των έργων που συγχρηματοδοτούνται, προβλέπεται στο άρθρο 22 του Ν.3614/2007 ότι θα επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων που θα αναλάβουν την υλοποίηση των έργων αυτών (Τεχνικά έργα, Μελέτες, Υπηρεσίες  και Προμήθειες).

Δεδομένου ότι εντός των προσεχών μηνών αναμένεται η έναρξη εφαρμογής του Ελληνικού Προτύπου για τη «Διαχειριστική Επάρκεια Οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα»(ΕΛΟΤ1429), η ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ διοργάνωσε την 8/05/2009 τεχνική συνάντηση με τους Φορείς/Δικαιούχους οι οποίοι έχουν ήδη λάβει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας για τη μεταβατική περίοδο, προκειμένου να συντονιστούν οι δράσεις και να προετοιμαστούν έγκαιρα και κατάλληλα, ώστε εντός του 2009 να πιστοποιηθούν σύμφωνα και με το ΕΛΟΤ 1429, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κείμενα που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα και σε αναμονή υπογραφής της σχετικής ΚΥΑ για την ενεργοποίησής τους.

Επικαιροποίηση στοιχείων για το Πρότυπο ΕΛΟΤ 
Oι Φορείς – Υπηρεσίες θα πρέπει να επιλέξουν το επίπεδο διαχειριστικής επάρκειας για το οποίο επιδιώκουν την πιστοποίησή τους. Έχουν ωστόσο τη δυνατότητα να αιτηθούν επέκταση της διαχειριστικής τους επάρκειας στο μέλλον (πχ. να μεταβούν από το Επίπεδο 1 στο Επίπεδο 2 κλπ).

Τα επίπεδα διαχειριστικής επάρκειας συνοπτικά αναφέρονται στα εξής :

  1. Επίπεδο 1: Αφορά οργανισμούς που διασφαλίζουν ότι κάθε έργο υλοποιείται με δικές του διαδικασίες και διεργασίες, βάσει καθορισμένων ελάχιστων απαιτήσεων. 
  2. Επίπεδο 2: Αφορά οργανισμούς που διασφαλίζουν κεντρική διαχείριση των έργων που υλοποιούν μέσω μιας μεθοδολογίας διαχείρισης έργων που περιλαμβάνει διαδικασίες, διεργασίες και τυποποιημένα «υποδείγματα» σχετικά με το σχεδιασμό, εκτέλεση, παρακολούθηση και ολοκλήρωση («κλείσιμο») των έργων.
  3. Επίπεδο 3: Αφορά οργανισμούς οι οποίοι αφού έχουν τυποποιήσει τον τρόπο διαχείρισης των έργων,  παρακολουθούν συστηματικά μέσω δεικτών την επίδοσή τους και αξιοποιούν τα δεδομένα αυτά για τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών και του οργανισμού στο σύνολο του. (αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εφόσον οι φορείς καλύπτουν τις απαιτήσεις του Επιπέδου 2).

Η σειρά των ανωτέρω προτύπων ολοκληρώνει το πλαίσιο της επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων μέσω πιστοποιητικών οργανισμών οι οποίοι προηγουμένως θα διαπιστευτούν από το Ε.Σ.Υ.Δ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης).

Μέχρι 30/4/2009 εκδόθηκαν 12 πιστοποιητικά τύπου Α (Δυνατότητα υλοποίησης τεχνικών έργων και εκπόνησης τεχνικών μελετών) και 4 πιστοποιητικά τύπου Β (Δυνατότητα υλοποίησης προμηθειών και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών), όπως παρουσιάζονται και στον παρακάτω πίνακα:

Συμπερασματικά μπορεί να αναφερθεί ότι εντός του Μάιου το σύνολο των Δικαιούχων του ΕΠ –ΕΠ θα έχουν λάβει πιστοποίηση με βάση της απαιτήσεις για τη μεταβατική περίοδο και οι οποίοι είναι σε θέση να αναλάβουν δεσμεύσεις για την υλοποίηση του συνόλου του προϋπολογισμού των συγχρηματοδοτούμενων έργων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου του Ε.Π «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».

Κατάλογο Πιστοποιημένων Φορέων του ΕΠ-ΕΠ μπορείτε να βρείτε εδώ.