ΕΠΕΠ | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

Οι αρχές και οι κανόνες που διέπουν τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος τίθενται με αναλυτικό τρόπο στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Στην ενότητα αυτή εκτός των γενικότερων κανόνων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, θα βρείτε ειδικότερες πληροφορίες που αφορούν τους Δυνητικούς Δικαιούχους του Προγράμματος, καθώς και τις μέχρι σήμερα αποφάσεις ένταξης πράξεων στο Πρόγραμμα.

Εδώ μπορείτε να δείτε την πορεία των Προσκλήσεων και των Εντάξεων και το υπόλοιπο Δημόσιας Δαπάνης που απομένει σε κάθε πρόσκληση.